Kazuoki Sogawa – Daito Ryu Aikibujutsu A to Z

Description

Kazuoki Sogawa – Daito Ryu Aikibujutsu A to Z

Salepage : Kazuoki Sogawa – Daito Ryu Aikibujutsu A to Z

Archive : Kazuoki Sogawa – Daito Ryu Aikibujutsu A to Z

Course Download Size : 3.4 GB

Ichijougatame : Ippondori (Omote・Ura) / Kotehineri (Aidori・Gyakudori)

Nijogatame : Ippondori, Kotehineri yorino Nijogatame / tegatanauchi, Sanjogatame

Sanjogatame : Katate (Ai・Gyaku), Ryotedori Nijogatame / Tegatanauchi, Sanjogatame

Yonjogatame : Tegatanauthitekubidori, Kentsukitekubitori

Gojogatame : Katate (Ai・Gyaku), Ryoutedori, Yubidori / Ashidori

Rokujogatame : Katate (Ai・Gyaku), Ryoutedori

Shihogatame : Katate (Ai・Gyaku) Ryoutedori Tegatanayokomenuchi (Ura) / Ushiroryoutedori

Iriminage : Katatedori / kentsuki (Haraate) / Ryoutedori (Aigamae・Gyakugamae)

Curriculum

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Kazuoki Sogawa – Daito Ryu Aikibujutsu A to Z”

Kazuoki Sogawa – Daito Ryu Aikibujutsu A to Z

$19.00