Kogen Sugasawa – Master of Aiki 3 DVD Set

-68%

Description

Kogen Sugasawa – Master of Aiki 3 DVD Set

Salepage : Kogen Sugasawa – Master of Aiki 3 DVD Set

Archive : Kogen Sugasawa – Master of Aiki 3 DVD Set

Course Download Size : 2.04 GB

This DVD of master Kogen Sugasawa (lineage of Daito ryu: Sokaku Takeda – Takuma Hisa – Kozui Tsuruyama – Kogen Sugasawa, also has 4 dan in judo and studied Yagyu Shinkage ryu from Shiho Otsubo) show three different levels of Daito ryu: jujutsu, aikijujutsu, and aiki no jutsu.

Content of the films:
Vol 1:
Idori
– Ippondori
– Gyakuudedori
– Kotegaeshi
Tatiai
– Ippondori
– Karaminage
– Shihonage
Handzahantachi
– Hanminage –
Uraotoshi
Ushirodori
– Tatieridori
– Ryohijigaeshi
Basics of aiki
– aikiage
– two swords

Vol 2:
Tatiana
– Ippondori
– Sodenomotegata
– Sodenuragata
– Tyudenomotegata
– Tyudenuragata
– Okudenomotegata
– Okudenuragata
Fundamentals of aiki
– Koden Aikido but ho
– Tekubimavasi

Vol 3:
Aiki kokyu Taichi and foundations aiki-no jutsu
– Migitensin
* Irimi
* Ippondori
* kotegaeshi
* Kaytennage
* Shihonage
* Jujuke Aiki
Basics
– Hachinojinoji
– Khudonoji
– Tsukamitenoji

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Kogen Sugasawa – Master of Aiki 3 DVD Set”

-68%

Kogen Sugasawa – Master of Aiki 3 DVD Set

$19.00